Aircon

Save
S$80
CTKS25TVMX2/MKS50TVMG
 

DAIKIN

SYSTEM 2

 2X 9,000 BTU
S$2449.00 S$2529.00
Save
S$50
CTKS35TVMGX2/MKS50TVMG
 

DAIKIN

SYSTEM 2

 2X 12,000 BTU
S$2629.00 S$2679.00
CTKS35TVMG/50/MKS65TVMG
 

DAIKIN

SYSTEM 2

 1X 12,000 BTU - 1X 18,000 BTU
S$3279.00
Save
S$259
RAK100JYX2/RAM24Q3JY
 

HITACHI

SYSTEM 2

 2X 9,000 BTU
S$2349.00 S$2608.00
FTKS25DVM/71/4MKS80FSG
 

DAIKIN

SYSTEM 2

 1X 9,000 - 1X 24,000 BTU
S$3549.00